Polítiques de Privacitat de Labortec Bandera Versió Castellana Bandera Versió Catalana
Logo Labortec

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Titular: ORTOLABORTEC BCN SLU
Cif: B65868721
Direcció: C/ Aragó, 414 Local 1 - 08013 - Barcelona
Teléfon: 933950480
Correu electrònic: info@labortecortopedia.com

A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests:

TRACTAMENT DE LES DADES DE CLIENTS

1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En ORTOLABORTEC BCN SLU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats i fer l'enviament del producte adquirit via web, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

2. Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d'un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients i enviament del producte adquirit via web. (RGPD art. 6.1.b).
• Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2).

4. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
• Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
• Empreses de transport, amb la finalitat de fer arribar el producte adquirit via web (requisit contractual).

5. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ORTOLABORTEC BCN SLU estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ORTOLABORTEC BCN SLU deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets dirigint-se a INFO@LABORTECORTOPEDIA.COM
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en ORTOLABORTEC BCN SLU procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.


TRACTAMENT DE LES DADES DE POTENCIALS CLIENTS I CONTACTES WEB

1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En ORTOLABORTEC BCN SLU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió de potencials clients que s'han interessat sobre els nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, en el seu cas, l'enviament de comunicacions comercials inclusivament per via electrònica. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

2. Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d'un contracte: Gestió de potencials clients que s'han interessat sobre els nostres productes i/o serveis. (RGPD, art. 6.1.b).
• Consentiment de l'interessat: Enviar comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21).
• Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).

4. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

5. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ORTOLABORTEC BCN SLU estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ORTOLABORTEC BCN SLU deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets dirigint-se a INFO@LABORTECORTOPEDIA.COM
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7.Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en ORTOLABORTEC BCN SLU procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.


TRACTAMENT PER A LA GESTIÓ DE L'HISTORIAL CLÍNIC DEL PACIENT

1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En ORTOLABORTEC BCN SLU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió de les dades dels pacients destinats a facilitar l'assistència sanitària, deixant constància de totes aquelles dades que, baix criteri mèdic, permetin el coneixement veraç i actualitzat de l'estat de salut. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

2. Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran, com a mínim cinc anys comptats des de la data de l'alta de cada procés assistencial, segons consta en la normativa estatal vigent en la matèria (pot variar depenent de la legislació autonòmica).

3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d'un contracte: Prestar els serveis assistencials sol·licitats pel pacient. (RGPD arts. 6.1.b i 9.2.h).
• Compliment d'una obligació legal: Referent al contingut, ús i conservació de les dades de la història clínica. (Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica; RGPD arts. 6.1.c i 9.2.h).
• Consentiment de l'interessat: Cessió de dades del procés assistencial a companyies asseguradores amb les quals el pacient tingui pòlissa en vigor. (RGPD arts. 6.1.a i 9.2.a).

4. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Companyies d'assegurances de salut amb les quals el pacient tingui pòlissa en vigor, amb la finalitat de realitzar la gestió de la pòlissa relacionada amb el procés assistencial (consentiment de l'interessat).
• Organismes de la Seguretat Social, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).

5. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ORTOLABORTEC BCN SLU estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ORTOLABORTEC BCN SLU deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets dirigint-se a INFO@LABORTECORTOPEDIA.COM
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en ORTOLABORTEC BCN SLU procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.
Es tracten les següents categories de dades especials: salut, dades biomètriques i/o dades genètiques, segons es requereixi.


TRACTAMENT DE LES DADES DE CANDIDATS A UN LLOC DE TREBALL

1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En ORTOLABORTEC BCN SLU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la cerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

2. Per quant temps conservarem les seves dades?
Dos anys des de l'última interacció.

3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d'un contracte: Gestió dels Curriculum vitae lliurats pel candidat per a realitzar els processos de selecció de personal per a la cerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. (RGPD art. 6.1.b).

4. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

5. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ORTOLABORTEC BCN SLU estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ORTOLABORTEC BCN SLU deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets dirigint-se a INFO@LABORTECORTOPEDIA.COM
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en *ORTOLABORTEC BCN SLU procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.
• Informació comercial.


TRACTAMENT DE LES DADES DEL PERSONAL

1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En ORTOLABORTEC BCN SLU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió de personal; formació; prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions; registre de jornada; accidents laborals, en el seu cas. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

2. Per quant temps conservarem les seves dades?
Mentre es mantingui la relació laboral amb l'entitat i durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d'un contracte: Gestió de personal, formació i capacitació. (RGPD art.6.1.b).
• Compliment d'una obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions; registre de jornada; gestió d'accidents laborals, en el seu cas. (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals; Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors; Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social; Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball; RGPD arts. 6.1.c i 9.2.b). Reial decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes.

4. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Administració Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de presentar els impostos i les obligacions relatives a assegurances socials (requisit legal).
• Bancs i entitats financeres, amb la finalitat de realitzar el pagament de les nòmines (requisit contractual).
• Fundació estatal per a la formació en l'ocupació (Fundae), amb la finalitat de realitzar la gestió de la bonificació a la formació d'empleats (requisit contractual).
• Gestoria, amb la finalitat de gestionar la relació laboral (requisit contractual).
• Servei de prevenció de riscos laborals, amb la finalitat de compliment de les obligacions legals (requisit legal).

5. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ORTOLABORTEC BCN SLU estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ORTOLABORTEC BCN SLU deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets dirigint-se a INFO@LABORTECORTOPEDIA.COM
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en ORTOLABORTEC BCN SLU procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.
• Informació comercial.
• Dades econòmiques.
Es tracten les següents categories de dades especials: salut.


TRACTAMENT DE LES DADES DE PROVEÏDORS

1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En ORTOLABORTEC BCN SLU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió fiscal, comptable i administrativa de proveïdors així com les dades de contacte professionals. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

2. Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d'un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats. (RGPD art. 6.1.b).
• Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals. (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).

4. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
• Entitats financeres, amb la finalitat de realitzar els pagaments corresponents (requisit contractual).

5. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ORTOLABORTEC BCN SLU estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ORTOLABORTEC BCN SLU deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets dirigint-se a INFO@LABORTECORTOPEDIA.COM
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en ORTOLABORTEC BCN SLU procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.
• Informació comercial.
• Dades econòmiques.

Centre dispensador de productes ortopèdics per a Cat Salut
Logo Labortec Ortopedia
Carrer d'Aragó, 414 - 08013 Barcelona
Tel: 932 464 465 - Mòbil: 630 731 740
Correu: info@labortecortopedia.com

Total visites: 199949  -  Pàgina actual: 1250
Horari: De dilluns a divendres de 9:30 h. a 13:30 h. i de 16:00 h. a 20:00 h.

Llicència Sanitària nª:

Director Tècnic: E. Redondo

© Labortec Ortopèdia 2020 Creació Web i Desenvolupament: art-tronic.es

[Info Legal] [Política de Privacitat] [Cookies]